Editörden

Karadeniz, coğrafi konumuyla başlangıçtan bu güne sayısız siyasi, sosyal ve kültürel hareketlere sahne olmuş, dünyanın kendine has özellikler taşıyan ender havzalarından biridir. İlk çağlardan itibaren; Roma ve Kara-deniz’in kuzeyindeki kavimler, daha sonra Karadeniz’i çevreleyen coğrafyalarda kurulmuş Türk devletleri, 13.-20. yüzyıllar arasında da Osmanlı Devleti ve Rusya bölgedeki her türlü hadiseyi etkileyen güçler arasında sayılmaktadır. Osmanlı Devleti’nin gerileme döneminde, özellikle 1774’ten sonra uluslararası deniz taşımacılığına ve ticaretine açılmasıyla Karadeniz’i çevreleyen coğrafya, 19. yüzyılda uluslar arası aktörlerin hesaplaşma alanı haline gelmiştir. Bu bağlamda bölgedeki İngiliz-Rus nüfuz mücadelesi açıklanmaya değerdir.

Bölge tarihinin en önemli gelişmelerinden birisi olarak Osmanlı Devleti’nin yıkılma sürecine girmesi ve yerine üniter nitelikli Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulması, 20. yüzyıl boyunca uluslararası ilişkilerde istikrarın sağlanmasında belirleyici bir özelliğe sahip olmuştur.

Soğuk savaş döneminin bitmesi ile bölge yeniden değişik nüfuz mücadelelerinin içine çekilmektedir. Geçen yüzyılın başında keşfedilen uluslara-rası zenginlikleri ve özellikle Orta Asya Türk devletlerinin enerji kaynaklarının Karadeniz havzası yoluyla dünya pazarlarına taşınması isteği, Karadeniz ve dolayısıyla Türkiye’yi bu stratejik olgunun merkezine koymaktadır.

Karadeniz İncelemeleri Dergisi (KİD), bölge ve dışında çalışan akademisyenler için ortak bir zemin arayışı ile hareket etmektedir. Dergi, Karadeniz havzasında yer alan ülke veya bölge konulu tarih tabanlı olarak sosyoloji, antropoloji, coğrafya, ekonomi, diplomasi vb. alanlardaki çalışmaları içerecektir.

KİD’in Türkçe ve İngilizce çalışmalara yer vererek dalında büyük bir boşluğu dolduracağına inanmaktayız.

Güz ve Yaz olmak üzere yılda iki kez yayımlanacak derginin, bilimsel bir dergide bulunması gereken her türlü kriteri taşıyarak kısa sürede alanında uluslararası düzeyde aranan, izlenen ve referansta bulunulan bir yayın haline getirilmesi düşünülmektedir.

Bölgemiz ve ülkemiz açısından önemli bir görev üstlenen böylesi bir yayın, aynı zamanda bölgeyle ilgilenen uluslararası bilgi merkezlerinin de başvuru kaynaklarından birisi olacaktır. Bu hedefe erişmek için, Karadeniz havzası üzerinde bilimsel araştırma yapan ve yapacak olan bilim adamlarının desteğine ve güvenine ihtiyaç duyulacağı açıktır.

Bu duygu ve düşünceler içinde ilk sayısı Güz 2006′da yayımlanan Karadeniz İncelemeleri Dergisi, aradan geçen 15 yıllık sürede Karadeniz havzasına dair akademik makalelerden oluşan 31. sayıyı başarıyla yayın hayatına taşımıştır.

TÜBİTAK ULAKBİM/DergiPark başta olmak üzere çok sayıda indeks tarafından taranan dergi, alanında ciddi bir bilgi birikimi sağlamıştır.